بررسی سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقرآهن و کم‌خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف داروها، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

4 - استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 دانشجوی دکترای محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: افراد دچار آنمی در برابر آلودگی­های محیطی از جمله فلزات سنگین آسیب­پذیرتر می­باشند و این مواد می­تواند سلامت این افراد را با خطر مواجهه کند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم با میزان کم­خونی در کودکان و زنان به صورت یک مرور نظام­مند و متاآنالیز می­باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه متاآنالیز می­باشد که بر روی 16 مطالعه در رابطه با ارتباط سطح سرمی فلزات سرب و کادمیوم در کودکان و زنان جمع­آوری شده است. میزان غلظت این فلزات از مقالاتی که در طی سال­های 1380 تا 1395 در مجلات معتبر منتشر شده بودند، بدست آمد. داده­های بدست آمده با استفاده از روش درسیمونیان و لرید در پکیج metafor از نرم­افزار R آنالیز گردید.
یافته­ها: نتایج نشان داد که میانگین سرب و کادمیوم در گروه افراد دارای کم­خونی بیش از گروه کنترل بود. از این میان، کم­ترین میانگین سرب گزارش شده در گروه مورد آزمایش با 31/0 در کشور ترکیه و کمترین میانگین کادمیوم در یک مطالعه انجام شده در کشور مصر با مقدار 10/0 بدست آمد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در سطح سرمی با وضعیت کم­خونی و آنمی ارتباط داشته است و به­طور معنی­داری سبب افزایش غلظت این فلزات شده است (05/0>p).
نتیجه­گیری: متاآنالیز مطالعات نشان داد که در بیمارانی که دچار کم­خونی بوده­اند، میزان فلز کادمیوم و سرب به­طور متوسط 74/1 و 55/3 انحراف معیار بیش از افراد گروه کنترل بوده است و همچنین آزمون Q-test شدیداً معنی­دار بود که بیانگر ناهمگن بودن اندازه تأثیر در مطالعات مختلف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between levels of lead and cadmium blood with iron deficiency and anemia in children and women: A systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

  • borhan mansouri 1
  • namam azadi 2
  • ali mansouri 3
  • Ronak Shahoei 4
  • mohammad hossien sinkakarimi 5
1 Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center (MTDRC), Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2 Biostatistics Department, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
4 Assistant Professor of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 PhD Candidate of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Anemia patients are more susceptible to environmental contaminations such as heavy metals which can cause them health problems. This study aimed to determine the relationship between the level of lead (Pb) and cadmium (Cd) in serum with anemia in children and women as a systematic and meta-analytic review.
Materials and Methods: This was a meta-analytic study on 16 studies associated with serum Pb and Cd level in children and women. The concentration of both metals was obtained from articles published in prestigious journals during 2001 to 2016. The data were analyzed using the Dormisonian and Lerid methods in the metafor package of R software.
Results: The results showed that the mean of Pb and Cd in the case group was more than control group. Meanwhile, the lowest mean of reported Pb in the case group was 0.31 in Turkey and the lowest mean Cd in a study of Egypt was 0.01. Also, the results showed that concentration of heavy metals of Pb and Cd was related to the condition of anemia and  caused significant increase in both metals’ concentration . (p <0.05).
Conclusion: Meta-analysis showed that in patients with anemia, the level of Pb and Cd was 3.55 and 1.74 respectively, more than control group. Also, the Q-test was highly significant and indicative of heterogeneity of the impact size in different studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anemia
  • lead
  • cadmium
  • meta-analysis