بررسی کارایی سولفات آلومینیوم به عنوان کواگولانت در حذف جامدات معلق،COD، کدورت و رنگ از شیرابه محل دفن پسماندهای شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی شهرها مدیریت پسماندهای شهری و کنترل شیرابه های حاصل از آن است. برای جلوگیری از سرازیر شدن آلاینده های بیوشیمیایی به محیط، حذف این آلاینده ها ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین میزان راندمان سولفات آلومینیوم(آلوم) درحذف COD، TSS،کدورت و رنگ شیرابه محل دفن پسماندهای شهر سنندج است.
مواد و روش ها: دراین مطالعه شیرابه تولیدی از محل دفن زباله های شهر سنندج در یک برکه ذخیره و تحت تاثیر عوامل طبیعی مورد تصفیه قرار گرفت. از این برکه، به فاصله هر دو هفته یکبار و به مدت شش ماه نمونه برداری بعمل آمد. نمونه ها پس از حمل به آزمایشگاه در یخچال و در دمایC° 4 تا زمان مصرف نگه داری شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آلوم درpH برابر 5/8 و غلظت 9000میلی گرم در لیتر راندمان بهتری در حذف COD دارد. همچنین کارایی حذف TSS در pH برابر 7 و غلظت 9500 میلی گرم در لیتر و کدورت و رنگ هم در pH برابر 5/8 و غلظت 8500 میلی گرم در لیتر بیشترین مقدار بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به زمانبر نبودن، میزان پایین مواد مصرفی، و عدم نیاز به نیروی انسانی متخصص برای راهبری سیستم، استفاده از آلوم به عنوان پیش تصفیه برای حذف آلاینده‌های بیوشیمیایی از شیرابه های محل دفن زباله توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Aluminum sulfate efficiency in removal COD, TSS, Turbidity and Color of wastes landfill leachate in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Shahram Sadeghi 1
  • Fardin Gharibi 2
1 Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
2 MSc of MSPH, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: One of the main issue facing cities nowadays is the management and control of landfill leachate. In order to reduce the releasing of contaminants from landfills into environments, the removal of contaminants is necessary. The aim of this study was to determine the efficiency of Aluminum Sulfate(alum) in the removal of COD, TSS, turbidity and color from leachate produced from Sanandaj’s landfill.
Materials and Methods: In this study, the leachate were guided into a pond. Samples were obtained from this pond in two-week intervals for six. Experimental samples were transported to the laboratory and stored at 4 °C until testing.
Results: The results showed that the highest efficiency of alum for removing COD(64% removal) was achieved at pH=8.5 and 9000(mg/l) concentration. Also results showed that the highest efficiency of alum for removing TSS was achieved at pH=7 and 9500(mg/l) concentration and Turbidity and Color was achieved at pH=8.5 and 8500(mg/l) concentration.
Conclusion:With regards to the short time, low materials, and less skill for adaptation, the use of alum system is recommended to treat the landfill leachate..

کلیدواژه‌ها [English]

  • aluminum sulfate
  • leachate
  • Sanandaj
  • waste