نویسنده = معصومه شریف زاده
بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 8-14

معصومه شریف زاده؛ محمد صادق جمال آبادی؛ معصومه هاشمیان؛ آرش اکابری


سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 14-24

معصومه شریف زاده؛ اعظم کیوانلو شهرستانکی؛ صدیقه قندی


ژن p53 و جهشهای آن در سرطانهای انسانی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 43-49

اعظم کیوانلو شهرستانکی؛ معصومه شریف زاده؛ محمدرحیم گل محمدی