دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1386 (15) 
بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84

صفحه 11-16

احمد معقول؛ خورشید رضازاده بلوری؛ مجید مجیدی نیا؛ موسی ا لرضا تدین فر؛ آرش اکابری


گزارش یک مورد بیماری گالاکتوزمی

صفحه 24-27

کبری ملک آبادی زاده؛ فاطمه رهنما