دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مهر 1389 (22) 
کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 شهر سبزوار در سال 1386

صفحه 1-8

مهدی جعفرزاده؛ وجیهه جعفری؛ زکیه ریحانی؛ مهدی پیرانی


تأثیرپروندهی الکترونیک سلامت بربالابردن بهرهوری

صفحه 34-39

حسین خوبان؛ بهروز دهر آزما؛ احسان موسی فرخانی