دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین 1391 (25) 
بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391

صفحه 7-12

سمانه شریفان؛ معصومه اسماعیل زاده؛ محمدعلی یعقوبی فر؛ محدثه محسن پور؛ محمد حسن رخشانی


بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389

صفحه 18-23

محمّدعلی کرّابی؛ طاهره خورسندی ناری؛ مریم احیایی؛ فرزانه داعی اوغاز؛ احمد اله آبادی


روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان

صفحه 31-39

مهشید ناظم زاده؛ سمانه باقریان؛ سکینه میری؛ شادی پشندی؛ مریم شهریاری