دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، مهر 1391 (26) 
بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390

صفحه 34-40

مریم بیدی؛ حمیده ابراهیمی اول؛ سمیرا صامی محبوب؛ سمانه آتیه دوست