دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 40، خرداد 1396 
جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی

صفحه 1-9

رضا شکوهی؛ محمد یوسف علیخانی؛ زهرا ترک شوند؛ میثم صدیقی همت