نمایه نویسندگان

ا

 • اکابری، آرش بررسی آگاهی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 6-13]
 • اکابری، آرش بررسی مشکلات حرفه ای ماماهای شاغل درشهرستان سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 20-26]
 • اکابری، آرش بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 27-32]
 • اکابری، آرش بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد و درصد استفاده از آن توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی مناطق سه گانه ی شهر سبزوار در سال 86 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 37-40]
 • اکابری، آرش بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 6-11]
 • اکابری، آرش بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • امینی، هدی مدیتیشن [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]

ت

 • تدین فر، موسی الرضا بررسی آگاهی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 6-13]
 • توفیقیان، طاهره مدیتیشن [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]

ج

 • جعفری، وجیهه بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]

ح

 • حسینی، عصمت السادات بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]

د

 • دلبری، اشرف بررسی میزان دریافت کارتنوئیدها توسط افراد 70 – 50 سال شهر سبزوار در سال 86 – 85 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 33-36]
 • دلبری، اشرف بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 6-11]

ر

 • ریحانی، زکیه بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • رمضانی، علی بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]

ط

ع

 • عابدی، محمد بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • علیکی، رقیه السادات بررسی مشکلات حرفه ای ماماهای شاغل درشهرستان سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 20-26]

ف

 • فاضل، نسرین بررسی مشکلات حرفه ای ماماهای شاغل درشهرستان سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 20-26]
 • فاضل، نسرین زایمان در آب [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 27-30]
 • فخار، شیما بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 27-32]
 • فیض آبادی، منصوره کتاب درمانی و وب درمانی [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 38-43]

ک

 • کرامتی، سمیه بررسی میزان دریافت کارتنوئیدها توسط افراد 70 – 50 سال شهر سبزوار در سال 86 – 85 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 33-36]
 • کرامتی، سمیه بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 6-11]
 • کریمی ثانی، حمید رضا بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی شهرستان سبزوار، طی سالهای 1382- 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 13-20]
 • کوشکی، اکرم بررسی میزان دریافت کارتنوئیدها توسط افراد 70 – 50 سال شهر سبزوار در سال 86 – 85 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 33-36]
 • کوشکی، اکرم بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 6-11]

گ

 • گندمکار، نسیم بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 27-32]

م

 • محبی، سیامک بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]
 • محمد پور، لیلی بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]
 • مطلبی، محمد بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]
 • مهربان، زهرا بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی شهرستان سبزوار، طی سالهای 1382- 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 13-20]

ن

 • ناعمی، حسن بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 27-32]
 • نجار، لادن بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 11-17]
 • نودهی، فاطمه بررسی آگاهی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1386 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 6-13]
 • نور نعمت شاهی،، اکرم بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386 [دوره 13، شماره 1، 1387، صفحه 17-26]

ه

 • همایی، غفور بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد و درصد استفاده از آن توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی مناطق سه گانه ی شهر سبزوار در سال 86 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 37-40]

ی

 • یعقوبی فر، محمد علی بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد و درصد استفاده از آن توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی مناطق سه گانه ی شهر سبزوار در سال 86 [دوره 13، شماره 2، 1387، صفحه 37-40]