نمایه نویسندگان

آ

 • آزموده، الهام دیسمنوره و درمان آن با داروهای شیمیایی و اجزای پرکاربرد طب مکمل (مروری) [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 28-39]
 • آزموده، الهام شدت دردهای حاد پس از زایمان، بدون توجه به نوع زایمان، تداوم دردهای مزمن وافسردگی را پیش بینی می کند [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]
 • آکابری، آرش بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]

ا

 • اکابری، آرش بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 8-14]
 • اکابری، آرش بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 15-21]
 • اکابری، آرش افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی در بازماندگان قربانیان، خودکشی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]

ج

 • جباری، محمدعلی نمونه و طریقه نوشتن فهرست منابع )معیار روش ونکوور( [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 40-42]
 • جمال آبادی، محمد صادق بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 8-14]

خ

 • خمیرچی، رمضانعلی بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 15-21]

ر

 • رضا زاده، حسین پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]

ش

 • شریف زاده، معصومه بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 8-14]
 • شریف زاده، معصومه سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری) [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 14-24]
 • شریف زاده، معصومه ژن p53 و جهشهای آن در سرطانهای انسانی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 43-49]

ص

 • صفا پور، حکیمه پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]

ع

 • عزیزی، سکینه شدت دردهای حاد پس از زایمان، بدون توجه به نوع زایمان، تداوم دردهای مزمن وافسردگی را پیش بینی می کند [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]

ف

 • فاضل، نسرین دیسمنوره و درمان آن با داروهای شیمیایی و اجزای پرکاربرد طب مکمل (مروری) [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 28-39]
 • فاضل، نسرین شدت دردهای حاد پس از زایمان، بدون توجه به نوع زایمان، تداوم دردهای مزمن وافسردگی را پیش بینی می کند [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]
 • فرزادمنش، الهام بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]
 • فرقانی، تکتم پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]

ق

 • قارداشی، فاطمه بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]
 • قیاسی، مریم بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 15-21]
 • قندی، صدیقه سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری) [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 14-24]
 • قهار، محمد رضا پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]

ک

 • کیوانلو، اعظم بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]
 • کیوانلو، اعظم افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی در بازماندگان قربانیان، خودکشی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • کیوانلو شهرستانکی، اعظم سقط مکرر: اختلالات آناتومیک رحم- روش های تشخیصی و درمان ( مروری) [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 14-24]
 • کیوانلو شهرستانکی، اعظم ژن p53 و جهشهای آن در سرطانهای انسانی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 43-49]

گ

م

 • معتکف، شهریار بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387 [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 8-12]
 • موسی فرخانی،، احسان پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]

ن

 • ناصری زاده، محمدرضا بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 15-21]
 • ناصری زاده، محمد رضا افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی در بازماندگان قربانیان، خودکشی [دوره 14، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • نظافتی، طاهره پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 22-27]

ه

 • هاشمیان، معصومه بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78 [دوره 14، شماره 2، 1388، صفحه 8-14]