نمایه نویسندگان

آ

 • آتیه دوست، سمانه بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]

ا

 • ابراهیمی اول، حمیده بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • احیایی، مریم بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • اسدی، آزاده سادات ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]
 • اسماعیل زاده، معصومه بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]
 • اله آبادی، احمد بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • امیری، کاظم بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 18-26]

ب

 • باقریان، سمانه روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • بیدی، مریم بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • بذر افکن، ‌مهشید بررسی روند زمانی بیماران مبتلا به HIV و بیماریهای همراه با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1383 تا 1388 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 24-30]

پ

 • پشندی، شادی روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • پنبه ای، حمیدرضا بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 18-26]

ت

 • تبرائی، یاسر ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]
 • ترخاصی، مصطفی بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]

چ

 • چوپانی، رضا بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]

ح

 • حسینی، سعیده بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]

خ

 • خوبان، حسین 0930 : یک مطالعه - شاخص های سلامت دانش آموزان اول دبستان در استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1390 تا 1391 مبتنی بر جمعیت [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • خورسندی ناری، طاهره بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]

د

 • داعی اوغاز، فرزانه بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]

ر

 • رباط سرپوشی، غلامرضا بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • رحمانی ثانی، ابوالفضل بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 18-26]
 • رخشانی، محمد حسن بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]

س

 • ساقی، محمد حسین بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 18-26]
 • سروش، مریم بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 1-8]

ش

 • شریعتی، علیرضا بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی برسیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )مطالعه موردی : بیمارستان واسعی سبزوار ( [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • شریفان، سمانه بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]
 • شهریاری، مریم روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]

ص

 • صالحی نیا، حمید بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 1-8]
 • صامی محبوب، سمیرا بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]

ع

 • عزیزی، زینب ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]

غ

 • غنی فر، محمد حسین بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 1-8]

ف

 • فاضل، نسرین ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]

ک

 • کرابی، سمانه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]
 • کرابی، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]
 • کرّابی، محمّدعلی بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • کردی، مراد بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی برسیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )مطالعه موردی : بیمارستان واسعی سبزوار ( [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]

م

 • محسن پور، محدثه بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]
 • میری، سکینه روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • میری، محمد رضا بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 1-8]
 • میررفیعی، سیده فاطمه ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]
 • مرزبان، مریم بررسی روند زمانی بیماران مبتلا به HIV و بیماریهای همراه با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1383 تا 1388 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 24-30]
 • موسی فرخانی، احسان 0930 : یک مطالعه - شاخص های سلامت دانش آموزان اول دبستان در استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1390 تا 1391 مبتنی بر جمعیت [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]

ن

 • ناظم زاده، مهشید روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • ناعمی، حسن بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931 [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 9-17]

و

 • وکیلی پور، مهدی بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی برسیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )مطالعه موردی : بیمارستان واسعی سبزوار ( [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]

ه

 • هاشمی، ندا بررسی روند زمانی بیماران مبتلا به HIV و بیماریهای همراه با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1383 تا 1388 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 24-30]

ی

 • یعقوبی فر، محمدعلی بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 7-12]