نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی خواه، محمد حسن بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • آقازاده، نسرین بررسی مشخصات دموگرافیکی، خانوادگی و عوامل محیطی کودکان زیر 5 سال ‏مبتلا به پنومونی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 8-20]
 • آقازاده، نسرین بررسی نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در بیمارستان‌های شهید قاضی طباطبایی و شمس تبریز در سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]

ا

 • ابارشی، عاطفه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]
 • ابوالحسنی، موسی شیوع خود بیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 42-48]
 • احمدی، عزت اله تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 19-27]
 • احمدپور، محمد وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • ارمی، الهه آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 46-54]
 • اعظمی، ادریس پیش بینی تحمل آشفتگی براساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی: برازش یک مدل [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 29-37]
 • افتخاری، نگین شیوع خود بیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 42-48]
 • اله آباد، احمد بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]
 • امانی، رضا بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]

ب

 • باشتنی، زهرا مروری بر متون مدیریت از منظر قرآن کریم با نگرش به کل قرآن(راهنمایی برای مدیران پرستاری) [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 11-18]
 • بافنده، حسن تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 19-27]
 • برزوئی، فاطمه مروری بر متون مدیریت از منظر قرآن کریم با نگرش به کل قرآن(راهنمایی برای مدیران پرستاری) [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 11-18]
 • بهرامی، مهناز آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 46-54]

ج

 • جراحی، فاطمه ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • جلیلیان، جعفر بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • جلیلیان، جعفر بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 55-64]

ح

 • حاجی محمدی، امیر بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • حاجی محمدی، امیر بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 55-64]
 • حسینی، سید حمید وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • حسینی، سید محمد بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • حسین پور، محمدرضا مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 12-19]
 • حسین‌پور، رضا بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • حلاج زاده، جمال وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]

خ

 • خمیرچی، رمضانعلی وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 60-66]

د

 • داداشی، سیامک تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 19-27]
 • داداشی، سیامک مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 12-19]
 • دارینی، فاطمه ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • دارینی، فاطمه طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • دل آرام، اعظم بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • دلارام، اعظم بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 55-64]
 • دولتشاهی، مرضیه آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 46-54]

ذ

 • ذبیحی، محمود بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]

ر

 • رازقندی، زینب ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • رازقندی، فهیمه وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 60-66]
 • رحمانی، وحید بررسی مشخصات دموگرافیکی، خانوادگی و عوامل محیطی کودکان زیر 5 سال ‏مبتلا به پنومونی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 8-20]
 • رحمانی، وحید بررسی نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در بیمارستان‌های شهید قاضی طباطبایی و شمس تبریز در سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • رحمانی، وحید وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • رستگار، ایوب ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • رسولی، حبیب اله تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 19-27]
 • رضائی گزل آباد، زهرا ‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 30-41]
 • رضوی مهر، سید وحید بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]

ز

 • زارع، زهرا رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]

س

 • ساقی، محمدحسین طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • ساقی، محمد حسین مروری بر زیست پالایی ترکیبات فنلی در محیط‌های آبی با استفاده از رآکتور بیولوژیکی بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 20-30]
 • سربیشگی مقدم، محمد بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 38-45]
 • سمیعی، لاله مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 12-19]

ش

 • شاره، حسین رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • شایسته، یعقوب بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • شایسته، یعقوب بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 55-64]
 • شاکر، علی نقش تعارض کار- خانواده در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 20-28]
 • شاکری، محمدتقی رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • شبانی، رحیم نقش تعارض کار- خانواده در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 20-28]
 • شکرزاده، محمد بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • شهری فر، زینب نقش تعارض کار- خانواده در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 20-28]

ص

 • صادقی، شهرام طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • صفاری، احسان بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]

ع

 • عبداله زاده، رضا بررسی آگاهی و نگرش مراجعین به واحد دندانپزشکی شهرستان سربیشه در رابطه با بیماری ایدز در سال 1395 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 37-43]
 • عبداله زاده، رضا بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 38-45]
 • عسگری، محمدرضا آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 46-54]
 • علی‌افسری‌ممقانی، ابراهیم بررسی نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در بیمارستان‌های شهید قاضی طباطبایی و شمس تبریز در سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • علیزاده، مائده وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏ [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]

ف

 • فرید پاک، افسانه اپیدمیولوژیک خودکشی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 21-29]
 • فروتن، بهزاد شیوع خود بیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 42-48]

ک

 • کاکابرایی، کیوان پیش بینی تحمل آشفتگی براساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی: برازش یک مدل [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 29-37]
 • کوچی، سمیه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]

گ

 • گلمکانی، ناهید رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]

م

 • محبی، محبوبه مروری بر متون مدیریت از منظر قرآن کریم با نگرش به کل قرآن(راهنمایی برای مدیران پرستاری) [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 11-18]
 • محمدپور، سعید طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • محمودی، پیام بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • مشرفی، امیرحسین بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏ [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • ملازم الحسینی، ریحانه وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 60-66]
 • مهرانپور، رقیه بررسی آگاهی و نگرش مراجعین به واحد دندانپزشکی شهرستان سربیشه در رابطه با بیماری ایدز در سال 1395 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 37-43]
 • مهران‌پور، رقیه بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390 [دوره 21، شماره 4، 1395، صفحه 38-45]
 • موسی فرخانی، احسان اپیدمیولوژیک خودکشی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 21-29]

ن

 • نصیری‌صوری، پریا بررسی مشخصات دموگرافیکی، خانوادگی و عوامل محیطی کودکان زیر 5 سال ‏مبتلا به پنومونی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 8-20]

ه

 • هوشمند، راضیه وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393 [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 60-66]

ی

 • یزدانبخش، احمدرضا مروری بر زیست پالایی ترکیبات فنلی در محیط‌های آبی با استفاده از رآکتور بیولوژیکی بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 20-30]
 • یعقوبی فر، محمد علی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 [دوره 21، شماره 3، 1395، صفحه 28-36]