بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای‌های پرمصرف سطح شهر بابل در سال 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه مهندسی بهداشت محیط، بابل، ایران

2 معاونت دارو و غذا، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: چای پس از آب دومین نوشیدنی پر مصرف در جهان است. چای از نقطه نظر مواد، طعم و رنگ دهنده تقلبی همواره مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع و سلامت جامعه، هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در چای­های پرمصرف موجود در سوپرمارکت­های سطح شهر بابل است.
مواد و روش ها: در این مطالعه­ی توصیفی– مقطعی از 48 نمونه چای خشک پر مصرف از سوپرمارکت­های سطح شهر بابل در سال 91 به طور تصادفی نمونه برداری صورت گرفت، پس از ثبت مشخصات چای در آزمایشگاه معاونت غذا جهت بررسی وجود رنگ سنتتیک از آزمایش کروماتوگرافی استفاده گردید، همچنین میزان  خاکستر و اسیدیته آنها نیز بر اساس روش استاندارد انجام گرفت.
یافته­ها: میانگین و انحراف معیار اندازه گیری شده برای پارامترهای خاکستر وpH  در چای­های کیسه­ای و بسته­بندی به ترتیب برابر با 07/0±52/5، 08/0±63/5، 02/0±94/02، 4/0±92/4 بود که در تمامی موارد پایین­تر از حد استاندارد می باشند، همچنین در تمامی نمونه­ها میزان رنگ سنتتیک استفاده شده به میزان صفر بوده است.
نتیجه­گیری: با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر بر روی سلامتی مصرف کنندگان آن نظارت دقیق و مستمر بر مراکز عرضه این محصول جهت تأمین و حفظ سلامت مصرف­ کنندگان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Physicochemical properties of highlyconsumed tea in Babol city in 2012

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Mohammadi 1
 • Mohsen Rezazade 2
 • Hourye Fallah 1
 • mostafa asghari kebria 2
 • Masumeh Reisi 2
 • Tahere Bineshpajooh 2
 • Azar Mohammadi 3
چکیده [English]

Background and Aims: Tea is the most consumed beverage in the world after Tea.It has always beenmisused by the profiteers in terms offakeflavouring and coloring.Considering the importance of this issue  and the health of the society thisstudyaimedto investigate physicochemical properties of the highly consumed tea in Babol Supermarkets.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on48 samples of high consumed tea,randomly selected during 2012, in Babolcity. After registration of the characteristics of the tea in the food laboratory, the presence of the synthetic color in the tea sample was examinedusing the chromatography test. The acidity and amount of ash were also examined based on standards
Results: The averageand standard deviation ofthe measured pH and ash parameters in teabags and packaging were respectively 5.52±0.08, 5.52±0.07, 4.92±0.07, 4.940.02±, which in all caseswere lower than standards. Furthermore,in all cases to the use of synthetic colors was zero.
Conclusion Considering the importance of the issue and its impact onconsumers’ health,precise and continuous supervision on this products in order to protect the consumers health is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tea
 • acidity
 • Color
 • Ash