ارزیابی کیفیت و کمیت زباله روستاهای تحت پوشش شهرستان فیروزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت پسماند در روستاها می­تواند به حفظ سلامت انسان و بهبود کیفیت زندگی مردم مناطق روستایی، کاهش آلودگی­های زیست محیطی، ترویج بازیافت و استفاده مجدد و نیز تبدیل زباله به انرژی­های زیستی کمک نماید. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت و کمیت زباله روستاهای تحت پوشش شهرستان فیروزه در تابستان سال 92 بود.
مواد و روش­ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی می­باشد. مرکز همت آباد زمانی یکی از مناطق روستایی استان خراسان رضوی که جزء مراکز شهرستان فیروزه به شمار می­رود. جمعیت مورد مطالعه 3906 نفر بود. در تحقیق حاضر میزان کمیت،کیفیت و درصد وزنی مواد زائد تولیدی و میزان سرانه تولید زباله به تفکیک روستاها محاسبه گردید.
یافته­ها: طبق داده­های بدست آمده مقدار کل زباله تولیدی در منطقه مورد مطالعه طی 3 هفته معادل 12552 کیلوگرم و سرانه تولیدی در منطقه برابر با 357 گرم در روز به ازای هر نفر بدست آمد. بیشترین میزان زباله با مقدار 1688 کیلوگرم مربوط به خاکروبه و نخاله و کمترین میزان زباله تولیدی 43 کیلوگرم مربوط به آلومینیوم و بطری رانی بدست آمد. کاغذ و کارتن بیشترین میزان زباله را از نظر کیفی در بر گرفته بود. در مجموع میزان زباله قابل بازیافت در منطقه 5/5821 کیلوگرم برآورد گردید.
نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن مقدار مواد بازیافتی در منطقه برنامه تفکیک زباله از مبدأ قابلیت اجرا خواهد داشت اما بطور کلی به دلیل اینکه مقدار زباله تولیدی در هر روستا بطور جداگانه ناچیز می­باشد پیشنهاد می­گردد اجرای طرح مدیریت پسماند برای چندین روستای هم­جوار صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the waste quality and quantity Assessmentin Firozeh city villages

نویسندگان [English]

  • Hamid Mirzaei 1
  • Shahram Sadeghi 2
  • Fatemeh Darieni 1
  • Mohammad Hossien Saghi 3
چکیده [English]

Background and Aims: Waste management in rural areas can help to protect human health and improve people’s life quality in the rural areas, reducing environmental pollution, cultivate the recycling and reuse, and change the waste to bio-energy. Thus, the present study aimed to assess the quality and quantity of wastesin Firozeh cityvillages in the second quarter of 2013.
Material and Methods: This is a descriptive cross-sectional study. HematabadZamani center is a rural areasof Firozeh citylocated in KhorasanRazavi province.In this study 3906 peoplewereunder investigation. the quality , quantity and weight percentage of produced solids in the villageareas were calculated separately. Furthermore,per capitawaste production was estimated for each village separately.
Results: According to achieved data the total amount of produced waste in the region during 3 weeks was 12552 Kg and per capita production in the region was 357 g , daily. The maximum waste amount production(1688 Kg) linked to garbage and trash and the minimum amount of waste production (43 Kg) wasrelated to aluminum and bottles. Papers and cartons were the most dominant discarded materials in terms of quality. In the surveyed villages, Kafkey village had the greatest amount of waste weighing 3491 Kg.  The total amount of recyclable, biodegradable and putrefying materials were estimated 5821.5 Kg.
Conclusion: Considering the high amount of recyclable materials in the region, the waste separation program from the source would be practical.However,due to the small amount of waste production in each village,it is recommended that the waste management program should be implemented  for some neighboring vilages, simultaneously. In this way, the environmental pollution would be reduced and also it wouldeconomically be a good revenue for the collectors

کلیدواژه‌ها [English]

  • waste
  • per capita production
  • recycle
  • separation of wastes