بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تعیین فراوانی اسینتوباکترهای تولیدکننده کارباپنماز در نمونه های بیماران با استفاده از آزمون فنوتیپی هوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای اپیدمیولوژی باکتری ها، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج،

2 دانشجوی دوره دکترای اپیدمیولوژی باکتری‌ها، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

4 دانشجوی دوره پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

5 دانشیار، گروه میکروب شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اسینتوباکترها امروزه به طیف وسیعی از آنتی­بیوتیک­ها مانند کارباپنم­ها مقاوم می­باشند. یکی از عوامل ایجاد کننده بروز مقاومت به کارباپنم­ها تولید شدن آنزیم کارباپنماز توسط این باکتری است. هدف از این پژوهش تعیین میزان فراوانی کارباپنماز در اسینتوباکتر و تعیین الگوی مقاومتی آن می­باشد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 33  ایزوله­ی اسینتوباکتر از بیمارستان­های آموزشی شهر سنندج در طی یک دوره 9 ماهه در سال 1392 جمع آوری شدند. سپس ایزوله­های اسینتوباکتر با روش­های  بیوشیمیایی مجدداً تعیین هویت و تأیید شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی بوسیله روش انتشار از دیسک  انجام گرفت. همچنین با استفاده از آزمون فنوتیپی هوج و طبق دستورالعمل CLSI ایزوله­های تولید کننده آنزیم کارباپنماز شناسایی و جداسازی شدند. از آزمونt-test  و نرم افزارSPSS18  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها  استفاده شد (05/0> p).
یافته­ها: بیش­ترین مقاومت آنتی­بیوتیکی نسبت به سفتریاکسون (100 درصد) و سفوتاکسیم (100 درصد) بود و 26 (78/78  درصد)  ایزوله اسینتوباکتر تولید کننده آنزیم کارباپنماز بودند. بر اساس نتایج آماری بین جنس (زن و مرد) و مقاومت آنتی­بیوتیکی ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه گیری: اسینتوباکترهای جداسازی شده از بیماران در مطالعه ما  به آنتی­بیوتیک مقاوم و مولد کارباپنماز بودند، بنابراین تعیین برنامه­های مناسب جهت کنترل و پیشگیری از شیوع اسینتوباکترها با مقاومت دارویی لازم می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Antibiotic Resistance Pattern and Prevalence Determination of Carbapenemase-Producing Acinetobacter in Patient Samples, Using Hodge phenotypic Test

نویسندگان [English]

  • Pegah Shakib 1
  • Samaneh Rouhi 2
  • Amjad Ahmadi 3
  • Saman Zamani 4
  • Rashid Ramazanzadeh 5
چکیده [English]

Background and Aims: Nowadays, Acinetobacter is resistant to a wide range of antibiotics. One reason for resistance to carbapenems, is carbapenemase enzyme production by this bacterium. The research aimed to determine the prevalence rate of carbapenemases in Acinetobacter and antibiotic resistance patterns.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 33 Acinetobacters were collected during a 9 month period, tertiary Hospitals of Sanandaj in 2013. Then, isolated Acinetobacters were proved and identified using biochemical tests, again. The antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion method. Also using Hodge phenotypic test and according to Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines, carbapenemase enzyme producer isolates were isolated and identified. T-test and SPSS18 software were used for data analysis (p-value <0.05).
Results: Highest antibiotic resistance were related to ceftriaxone (100%) and cefotaxime (100%) and 26 Acinetobacters isolates were carbapenemase enzyme producer. Based on the statistical results, there was no significant correlation between sex (male and female) and antibiotic resistance (p-value>0.05).
Conclusion: This study revealed that Acinetobacter isolated from patients were antibiotic-resistant and carbapenemase producers. Accordingly, determination of appropriate programs for control and prevention of the Acinetobacter prevalence with antibiotic-resistant is required

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acinetobacter
  • Antibiotic Resistance
  • carbapenemase
  • Hodge test