بررسی وضعیت رعایت اصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی سبزوار در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، سبزوار، ایران

2 کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: گزارش­دهی و ثبت فعالیت­ها  به عنوان یکی از مهم­ترین وظایف پرستار می­باشد. ثبت اطلاعات پزشکی در پرونده­های بیمارستانی درحقیقت مستندسازی فعالیت­های انجام شده توسط تیم پزشکی در بیمارستان است. با توجه به اهمیت گزارش نویسی، این مطالعه به بررسی میزان رعایت اصول گزارش نویسی توسط پرستاران در بیمارستان­های شهر سبزوار در سال 1392پرداخته است.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است. تعداد 96 پرونده بایگانی شده بخش­های عمومی در سال 1392 به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از چک لیستی مشتمل بر 37 گویه، وضعیت ثبت گزارش پرستاران از نظر محتوا و ساختار مورد بررسی قرار گرفت. داده­ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ها: 61/49 درصد اصول مناسب گزارش نویسی را رعایت کرده­اند. بالاترین میانگین اصول رعایت شده مربوط به ثبت تغییرات حاد (99/87)، ثبت موارد قابل پیگیری (93/85) و پایین­ترین میانگین اصول رعایت شده مربوط به ثبت وضعیت جذب و دفع (57/18)، ثبت وضعیت فعالیت و استراحت (50/15) می­باشد.
نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که گزارش­های پرستاری در ثبت اطلاعات دارای نواقص می­باشند. لذا باید درصدد ارائه راه­حل­هایی در جهت بهبود کیفیت گزارش ها باشیم. پیشنهاد می­شود که دستورالعمل­های اجرایی در مورد نحوه صحیح گزارش نویسی تهیه و به صورت دوره­ای و مداوم برای پرستاران آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Documentation Principles in Nurses at Research and Teaching Hospitals of Sabzevar University of Medical Sciences in 2013

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Mohebbi 1
  • Mahdi Golafrooz 2
  • Fatemeh Borzooyi 1
  • Narjes Heshmati far 1
چکیده [English]

Background and Aims:Recording and reporting are important tasks of every nurse. Recording medical information in the hospital documentations is, in fact, providing evidence of  the activities performed by the medical team at hospital. The purpose of this study is to evaluate the nurses’ compliance documentation principles in Sabzevarhospitals in 2013.
Materials and Methods: This descriptive study was commited on 96 records selected from the hospital general  wards in 2013, using random sampling of a list included 37 items. Nurses’ document status was assessed in terms of content and structure. Data were analyzed with version 16 of SPSS software.
Results: The findings of this study showed a61/49% Compliance with documentation principles in three teaching hospitals in Sabzevar. The highest average recorded,was related to the recording of the acute changes (99/87), recording of the follow-up cases (93/85) and the lowest average was about recording  of the intake and output (57/18) and recording of the activity and rest situations (50/15).
Conclusion: The study findingsrevealed serious deficiencies in data recordingof nurses’ reports. Accordingly, we need to provide solutions to improve the quality of these reports. It is recommended to provide properly-preparedfunctional instructions on proper way ofreporting to nurses periodically and continually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentation
  • Recorded information
  • Nurse