اثر انواع راهبرد های ارتباطات سازمانی بر رفتار های انحرافی پرستان

نویسنده

چکیده

مقدمه: انحراف، هرگونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه‌های مشخص درون جامعه منطبق یا سازگار نباشد. پرستاری نیز همچون سایر مشاغل، چه به مفهوم انسانی مراقبت و مواظبت از بیماران، و چه به لحاظ حرفه شغلی همواره در معرض این انحرافات است.هدف این پژوهش به دنبال این است تا تأثیر انواع راهبردهای ارتباطات سازمانی و رفتارهای انحرافی بین‌فردی را در میان پرستاران موردمطالعه قرار دهد.
مواد و روش ها: در این پژوهش همبستگی، جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان‌های دولتی استان یزد هستند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 291 نفر است که در این پژوهش 300 پرسشنامه توزیع شد.
یافته‌ها: رابطه راهبرد‌های ارتباطاتی بین‌فردی سخت و منطقی با رفتار انحرافی بین‌فردی مثبت و معنی‌دار است، لکن رابطه راهبرد ارتباطات بین‌فردی نرم با رفتار انحرافی بین‌فردی منفی و معنی‌دار است.
نتیجه گیری: نتایج حاکی است که تقلیل استفاده از راهبردهای ارتباطی سخت و در مقابل افزایش کاربرد راهبردهای ارتباطاتی نرم همچون احساس نگرش مطلوب، کسب وفاداری و جذب دوستی می‌تواند در مسیر تأثیرگذاری و تغییر نگرش‌های پرستاران مثمر ثمر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of organizational communication strategies on the performance of a variety of deviant behaviors in nurses

نویسنده [English]

  • Alireza Rajabipoor Meybodi
چکیده [English]

Introduction: Any behavior that is not consistent with the expectations of society or a particular group within the community is a deviation behavior. The concept of nursing care, cares for and helps those in need, or to the medical profession is constantly exposed to these deviations. This study seeks to explore the relationship of various organizational communication strategies and interpersonal deviant behaviors among nurses in the study.
Methods& materials: In this correlational study, the population comprised of nurses in public hospitals of Yazd province. The sample size in this study is consistent with Morgan 291 of 300 questionnaires were distributed.
Results The relationship between hard and logical communication strategies with interpersonal deviant behaviors is positive and meaningful, but the relationship between the individual strategies interpersonal communication software with deviant behavior is negative and significant.
Conclusion: The results suggest that reducing the use of communication strategies to increase the use of hard and soft communication strategies such as feeling good attitude, loyalty and attract business and friendship can influence the direction of change in the attitudes of nurses fruitful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • organizational communication strategies
  • hard strategy
  • Soft Strategy
  • Deviant behavior
  • nurses