شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر زاهدان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یکی از بیماری‌های شایع سیستم عصبی مرکزی است که بیشتر جوانان را گرفتار می‌کند. این پژوهش با هدف تعیین شیوع فراوانی استرس، اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر زاهدان انجام گردید.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونه‌گیری به روش غیرتصادفی آسان و در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده به انجمن ام اس و بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان در سه ماهه اول سال 1393 صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و بیماری و نیز سنجش میزان استرس، اضطراب و افسردگی با استفاده از پرسشنامه استاندارد DASS 21بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و آزمون‌های آماری توصیفی، آزمون کای دو و تعیین همبستگی متغیرها انجام گرفت.
یافته‌ها: در این پژوهش 3/58% (35 نفر) را زنان تشکیل می‌دادند. از نظر سطح استرس، اضطراب و افسردگی به ترتیب 3/48% (29 نفر)، 3/53% (32 نفر) و 3/58% (35نفر) دارای سطح شدید استرس، اضطراب و افسردگی بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نامناسب بودن وضعیت تقابل نمونه‌های پژوهش با بیماری و بالا بودن میزان استرس، اضطراب و افسردگی در آنها لازم است که روش‌های مقابله با آنها را به بیماران و خانواده آنها آموخت. در این ارتباط ایفای نقش توسط همه کادر درمان به خصوص پرستاران که مدت زمان بیشتری را با بیماران سپری می‌کنند دارای اهمیت بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the prevalence of stress, anxiety and depression in multiple sclerosis patients conducted in Zahedan

چکیده [English]

Introduction:Multiple sclerosisis one of thecommon diseasesof the centralnervous system that affects young people. This study aimed toassess the prevalence of stress, anxietyand depressionin multiple sclerosis patients was conducted in Zahedan.
Methods& materials:This was a cross-sectional study. Non-random convenience sampling of patients attending the MS Society of Hospital Zahedan Ali ibn Abi Talib took place at the first quarter of 1393. Data collection included demographic information and measurement of stress, anxiety and depression by using astandardized questionnaire DASS 21. Data was analyzed using SPSS17 and descriptive statistics, chi-square testwas performedto determine the correlation between variables.
Results: In this study,58.3% (n = 35) of sampleswere female.Considering levels of stress, anxiety and depression, 48.3% (29 patients), 53.3% (n = 32) and 58.3% (n = 35) had severe conditions respectively.
Conclusion: Due to the in appropriate interaction of participants with high levels ofillness andstress, anxietyand depressionis importantthatpatients and their families learn ways to facethem. In this caseactivity ofallhealth care staff, particularly nurses who spend more time with patientsis more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • stress
  • anxiety
  • depression