بررسی مشکلات حرفه ای ماماهای شاغل درشهرستان سبزوار در سال 1386

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تلاش در جهت ارتقای سلامت جامعه نیاز به تیزبینی، وسواس و بینشی خاصّ دارد. دستیابی به آن تنها از مسیر نفوذ خدمات بهداشتی درمانی به درون جامعه می گذرد. ماما نیز به عنوان یکی از عناصرمهم تیم بهداشتی و حلقه ی ارتباطی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف بهداشتی جامعه ایفا می کند. زیرا مامایی با تولید مثل یک جامعه سر وکار دارد و با تمام عوامل اجتماعی، فیزیولوژیک، پاتولوژیک و سایکولوژیک نیز سر وکار دارد که بر روی کمیت و کیفیت تولید مثل یک اجتماع تأثیر عمیقی می گذارند.در نتیجه شناخت مشکلات این حرفه و ارایه ی  راه حل های مناسب از اهمیّت بالایی برخوردار است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی که کلیه ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار به صورت سرشماری انتخاب شدند72پرسشنامه توسط ماماها تکمیل شد سپس اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون مجذور کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 48.8% (20نفر) از ماماهای بیمارستان و22.2% (6نفر) ماماهای واحد بهداشتی از محل کار رضایت نداشتند. تأمین برنامه های رفاهی و ورزشی را ماماهای شاغل در بیمارستان حدود5% (2نفر) خوب، 62.5% (25نفر) ضعیف و 32.5% (13نفر) آن ‌را متوسط و ماماهای واحد بهداشتی حدود 14.3% (4نفر) آن را متوسط و85.7% (24نفر) ضعیف توصیف کردند. 82.1 % (23 نفر) از ماماها با اجرای قانون آموزش مداوم با استاندارد های جهانی برای تقویت علمی ماماها توافق نظر داشتند و92.6% (25نفر) ماماها نیاز به ادامه تحصیل را ذکر کردند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش مشخص شده که اکثر ماماها نیاز به ادامه تحصیل را در خود احساس می کردند و بیشتر آنها در مقابل بیماری های خونی واگیردار ایمنی لازم را ندارند و اجرای قانون آموزش مداوم مطابق با استانداردهای جهانی را برای تقویت علمی ماماها ضروری می دانند و برنامه های رفاهی و ورزشی را در ضعیف توصیف کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Professional Problems of Midwives Employed in Sabzevar, Iran (2007)

نویسندگان [English]

  • Aliaki
  • Fazel
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose: Efforts in improving the community health status requires tactfulness, accuracy and special insight, and the route to achieving these is aligned with the penetration of health services into the community. Midwifes also play a central role in the team as well as a linking chain to the enhancement of community objectives. This is because midwifery deals with the reproduction of a society including all social, physiologic and psychological factors, affecting the quantity and quality of reproduction in the society. Therefore, identifying the professional problems and presenting solutions for them is of paramount importance in midwifery. Methods and Materials: In this cross-sectional descriptive study, all employed midwives in Sabzevar were surveyed, and 70 midwives were asked to complete a questionnaire. The obtained data were analyzed in SPSS using chi-square. Results: The results indicated that 48.8% of the midwives employed in hospital and 22.2% employed in health center were not satisfied with their profession. Welfare and sports programs were noted as good (5%), weak (62.5%), average (32.5%) by the hospital midwives; while, for health center midwives, these figures were 14.3% average, and 85.7% weak. As for the continuous education for midwives in line with the standards, 82.1% had consistent views, and 92.6% expressed their desire to continue education to higher levels.
Conclusion: On the basis of the findings of the current research, most midwives felt the need to continue education; most of them did nit have the required immunity against contagious hematological diseases; most of them considered the role of continuous education according to the world standards as necessary; and most considered the welfare and sports programs as weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Problems; Employed Midwife