بررسی کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال 91

نویسندگان

چکیده

مقدمه:کیفیت زندگی شامل برداشت اشخاص از موقعیت زندگی خویش براساس فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند، است. این امر با اهداف، استاندارد ها و علایق افراد نیز در ارتباط می باشد. کیفیت زندگی مفهوم گسترده احساس خوب بودن و رضایت از زندگی است دانشجویان آینده سازان جوامع به حساب می آیند. بنابراین، سلامت جسم و به ویژه روان آن ها با سلامت جامعه و آینده کشور در ارتباط مستقیم می باشد. از عوامل مهم و تاثیر گذار بر کیفیت زندگی حضور در مکان هایی نظیر خوابگاه می باشد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی کیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. مواد و روش ها:این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به شیوه توصیفی- مقطعی در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد. در این مطالعه پرسشنامه ای مشتمل بر 10 سئوال عمومی و پرسشنامه SF36 اختصاصی در خصوص کیفیت زندگی است.این پرسشنامه قبلاً توسط منتظری و همکاران(15) روایی و پایایی آن به اثبات رسیده و استاندارد می باشد. داده ها پس ازجمع آوری توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. ضریب اطمینان در این پژوهش 95 درصد و سطح معنا‌داری 05/0 می باشد. یافته ها: از117 تعداد دانشجویان مورد بررسی6/31 % مرد و 4/68% آن ها زن بوده است. محدوده سنی دانشجویان مورد بررسی بین 19 تا 25 سال بوده که بیشترین فراوانی با 8/36% مربوط به سن 20 سال وکم ترین فراوانی با 9/0% مربوط به سن 25 سال بوده است. کسانی که فعالیت اقتصادی در کنار تحصیل داشتند تحرک و چابکی بهتری داشتند.در نتیجه نمره کیفیت زندگی بالاتری را کسب نمودند. بحث و نتیجه گیری : دوره دانشجویی موفق در شرایطی می تواند ادامه داشته، و اثرات خود را بر جای گذارد، که رفتار همراه با تعاون و همکاری وجود داشته باشد. یعنی، در شرایطی که زمینه های لازم در یک جامعه هماهنگ و سالم فراهم باشد. همین طور، توجه خاص نسبت به هرگونه سو استفاده از دانشجویان که خود بر فضای یادگیری تأثیر می گذارد، باید مبذول داشت. درغیراین صورت، زمینه ممانعت از ارتقای کیفیت زندگی آن ها فراهم می آید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Sabzevar University of Medical Science student’s quality oflife and some of its effective factors in

نویسندگان [English]

  • Maryam salimi
  • elahe gharari
  • mohammad ali yaghubi far
  • Mohamad Hasan Rakhshani
چکیده [English]

Introduction: life quality is introduced as perception of one’s own life style according to his environment cultural and society status. Living in dormitory or such palaces is an important factor effecting one life’s quality. So, the goal of present study is the evaluation of Sabzevar University of Medical science student’s life quality. Material and method: this practical descriptive cross-sectional study took place in 2012. Our study population was Sabzevar University of medical science students. SF36 life quality questionnaire and a non-specific questionnaire consisted of 10 questions was used. This standard questionnaire was validated by Montazeri et al. Study data was analyzed by SPSS software. Confidence interval and significance level of 95% and 0, 05 were respectively used in our analysis. Results: 31.6% and 68.4% of 117 students were male and female respectively. Student’s age ranged between 19 and 25, with the highest frequency of 36.8% and lowest frequency of 0.9% respectively for 20 and 25 years of age. Employed students had better agility and mobility, so they got higher life quality scores. Conclusion: successful college period can only be effective and continued, when cooperation and collaboration are present in society.Paying enough attention to any harassment of students which can affect learning potentials is necessary and indeed can affect students quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • college student
  • universit