مطالعه تطبیقی بیمه خصوصی سلامت در کشورهای منتخب و ارایه پیشنهاد برای ایران

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در سال های اخیر بازار بیمه خصوصی سلامت در کشورهای پیشرفته به طور چشمگیری توسعه یافته است. در مطالعه حاضر با بررسی جایگاه بیمه خصوصی سلامت در کشورهای منتخب، پیشنهاداتی جهت توسعه این بیمه در ایران ارایه شده است. مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر، مطالعه ای توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا به تعیین سهم بیمه خصوصی سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) و سرانه سلامت و همچنین سهم آن در تدارک خدمات بستری، خدمات سرپایی، مخارج دارویی و بهداشت عمومی و پیشگیری پرداخته شد و سپس رابطه میان سهم این بیمه با برخی فاکتورها بررسی گردید. به منظور تحلیل روابط از تست آماری اسپیرمن استفاده شد. کشورهای منتخب شامل 13 کشور OECD بودند.
یافته ها: بر مبنای یافته‌های پژوهش، در میان کشورهای منتخب کشور هلند بالاترین سهم از GDP و سرانه سلامت را به بیمه خصوصی سلامت اختصاص می دهد و کشورهای کانادا، سوئیس و مجارستان به ترتیب از بالاترین سهم بیمه خصوصی در تامین مالی خدمات سرپایی و مخارج دارویی، خدمات بستری و بهداشت عمومی و پیشگیری برخوردارند. رابطه میان سهم سرانه سلامت و تولید ناخالص داخلی اختصاص یافته به بخش سلامت و سهم بیمه خصوصی سلامت و همچنین رابطه میان سهم بیمه خصوصی سلامت در تدارک خدمات سرپایی و مخارج دارویی معنادار است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش افزایش کل مخارج بخش سلامت، افزایش حمایت دولت از بیمه گران خصوصی و تدوین سیاست هایی به منظور تقویت رقابت میان شرکت های بیمه از جمله راهکارهای توسعه بیمه خصوصی سلامت در ایران می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative Study of Private Health Insurance Across Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Neda Hashemi
  • , Maryam Marzban
چکیده [English]

Introduction: In response to the significant increase in health care expenditure and the raising need for universal health coverage, private health insurance (PHI) market has expanded in recent years. Methodology: This research is a descriptive-analytical study based on a cross-sectional design. It presents the share of GDP and per capita expenditure spent on PHI and the role of PHI in financing inpatient care, outpatient care, pharmaceutical expenditure, and public health and prevention against other health financing methods in selected countries. It also examines the relationships between PHI and other factors. The selected countries are 13 OECD members, including Australia, Canada, Denmark, Germany, Hungary, Japan, Korea, Mexico, Netherlands, Poland, Spain, Switzerland, and Turkey. Results: The findings indicate that in contrast to other selected countries, Netherlands spends more GDP and per capita expenditure on PHI, and Canada, Switzerland, and Hungary, respectively, have higher PHI share in financing outpatient care and pharmaceutical expenditure, inpatient care, and public health and prevention. Regarding analyzed relationships, there is a significant correlation between the share of PHI and GDP devoted to health sector and/or per capita expenditure. A significant relationship was also seen between the share of PHI funding outpatient care and pharmaceutical expenditure. Conclusion: The results show that private health insurance, which can be expanded by increasing total health expenditure, is the most important financing mechanism for completing public financing systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organized financing
  • Insurance
  • Health insurance