پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف :
کمبود ید باعث گروهی از بیماریها مانند گواتر آندمیک ، کم کاری تیروئید،کریتینیسم و آنومالی های مادر زادی می شود و
با توجه به اهمیت این بیماریها این مطالعه به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1388 در شهرستان فریمان
به مرحله اجرا در آمد.
مواد و روشها :
در این بررسی توصیفی مقطعی از طریق نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی 804 دانش آموز در سنین 6 تا 18 سال
از هر دو جنس به صورت بالینی از نظر وجود گواتر مورد معاینه قرار گرفتند و نمونه ادرار از 100 نفر به صورت تصادفی اخذ
و اندازه گیری ید ادرار به روش هضم اسید انجام گرفت. یافته ها : شیوع کلی گواتر 29.1 بود (گواتر درجه 1:27.2% و گواتر درجه 2:1.9%)میانه ید ادرار 110 میکرو گرم در لیتر بود و در 45.1 % از جمعیت مورد مطالعه در سطح ید ادرار کمتر از 100میکروگرم در لیتر بوده است.نتیجه گیری :
یافته های این مطالعه نشان می دهد که اختلالات ناشی از کمبود ید در منطقه از نظر بهداشت عمومی وضعیت متوسطی دارد
و پس از 20 سال از ید دار کردن عمومی نمک و برنامه های کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید، مشکل همچنان در این منطقه
پابرجاست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring the prevalence of Goiter and Urine Iodine in Students in Fariman, Iran in 2009

نویسندگان [English]

  • Moosa Farkhani
  • Ghahar
  • Safapour
  • Forghani
  • Rezazadeh
  • Nezafati
چکیده [English]

Background and Purpose:
Lack of lodine causes a number of diseases including endemic Goiter , hypothyroidism , Kritinism and congenital anomalies. With respect to the important of these diseases , the present study was conducted to monitor the national program of combating Iodine deficiency in Fariman , Iran in 2009.
Methods and Materials:
In this descriptive cross sectional study, 804 students aging 6 to 18 years old from both genders were selected through randomized cluster sampling, and were examined for the iodine deficiency through urine analysis of 100 cases randomly ; iodine measurement was conducted by acid digestion method. Results:
Total prevalence of goiter was 29.1 (27.2% goiter grade 1, and 1.9% grade 2). Median of urine iodine was 110 μgr. In 45.1% of the sample, urine iodine was lower than 100 μgr/L. Conclusion:
The results indicate that disorders due to iodine deficiency are considered of an average prevalence; and the disorder still remains a problem after the program has been running for over 20 years

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goiter; Disorders; Iodine Deficiency; Urine Iodine