تأثیرپروندهی الکترونیک سلامت بربالابردن بهرهوری

نویسندگان

چکیده

مقدمه: توسعه و گسترش زیر بنای
فراهم نموده است. با توجه به گسترش امکانات الکترونیک در کشور ما و شرایط موجود احساس نیاز به پرونده الکترونیک
وجود دارد. اجراء و راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت مزایای بسیاری از جمله تطابق بهتر بیماران و (EHR) سلامت
کارکنان نظام سلامت با پروتکل های پیشگیری و درمانی، دسترسی فوری به نتایج آزمایشات و رادیولوژی، کاهش آمد وشد
و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و تصیم گیری بهتر سیاست گذاران نظام سلامت دارد.
مواد و روشها: این مطالعه یک مطالعه مروری می باشد که با بهره گیری از مقالات موجود در این زمینه به بررسی تعیین
پتانسیل های موجود در پرونده الکترونیک سلامت و نقش آن در ایجاد شبکه بهم پیوسته از اطلاعات سلامت افراد و همچنین
شناسایی مزایای آن می پردازد.
یافته ها: اجراء و راهاندازی پرونده الکترونیک سلامت نیازمند صرف هزینه های بسیار و پشتیبانی نیرومند بوده و همچنین
هماهنگی و همیاری کلیه مجریان وابسته و مرتبط را طلب می نماید. از آنجایی که ارتباط پزشک و بیمار در حال تغییر میباشد
و چون افراد تنها به پزشک خودشان به عنوان یک منبع اطلاعات بهداشتی تکیه نمیکنند.
نتیجه گیری: نیاز افراد به مراکز مختلف درمانی از یک طرف و ضرورت رد و بدل کردن اطلاعات در بین تیم های بهداشتی
و همچنین احتیاج سازمانهای بیمه گر به اطلاعات جامعتر از بیماران و نیز نیاز روز به روز برنامه ریزان سلامت به اطلاعات جامع تر و کلیدی تر از وضعیت سلامت مردم و جامعه حرکت به سمتEHR را ضروری نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of electronic health records on increasing productivity

نویسندگان [English]

  • hossein Khoban
  • Behruz Dahrazama
  • ehsan MosaFarkhani
چکیده [English]

Introduction: Progress and development of information technology (IT) has formed a great
potential for improvement of quality and performance of health care services. With the
development of electronic facilities in Iran, there is a compelling need for electronic health
records (EHR). Advantages of EHR are better adherence of patients and health care workers
to preventive and treatment protocols, immediate access to laboratory and radiology results,
reduction in traffic, and improvement in service quality and decision making of the health
system stakeholders.
Materials and methods: The current study provides a review of the current literature and
attempts to identify the existing potential for EHR and its role in formation of an integrated
health information system of individuals, as well as its advantages.
Results: Implementation and commissioning of EHR requires high costs and a powerful
support. It also requires coordination and collaboration of all dependent and related section
managers.
Discussion and conclusion: Due to the changes in physician-patient relationships, patients do
not regard their physician as the only source of health information. Since patients frequently
need to use the services of multiple health service providers, the medical teams need to
exchange their information, and the insurance companies and health care managers need to
access comprehensive and up-to-date data regarding the population, it is necessary to move
toward EHR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic health record
  • Health record