رضایتمندی دانشجویان از حوزهی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نیمسال دوم سال تحصیلی 86- 87

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه توجه به رضایتمندی خدمات گیرندگان اهمیتی روز افزون یافته است بر اساس مفهوم پذیرفته شدهی مشتری
محوری، تنها خط مشی کارآمد برای تضمین بقای سازمانها، رفع کاستیها و افزایش توانمندیها و ارتقای کمی وکیفی به نظر
مشتری است. رکن اصلی در دانشگاهها دانشجویان میباشند و نقطهنظرات آنها ضامن موفقیت سازمان تلقی می گردد این پژوهش به
منظور بررسی میزان رضایتمندی آنان انجام شده است.  مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه ی مقطعی توصیفی است که در نیمسال دوم سال تحصیلی -87-86
انجام شده است.جامعه مورد پژوهش را کلیه دانشجویان تشکیل می دادند در نهایت 600 پرسشنامه ی کامل شده مورد بررسی قرارگرفت. ابزار مورد استفاده
پرسشنامه بود که شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد واحدهای مختلف به صورت سیستم لیکرت بود. این پرسشنامه در بین نمونه ها توزیع و جمع آوری گردید وسپس اطلاعات وارد نرم افزار
spss گردید.و توسط آزمون های آماری مجذور کای و فیشر تجزیه تحلیل شد.
بیشترین یافته ها: یافته ها نشان داد دانشجویان مقطع کاردانی رضایت بیشتری از دانشجویان مقطع کارشناسی داشتند ( p<0.01)
بیشترین رضایت مربوط به دانشجویان رشته ی فوریتهای پزشکی می باشد.به صورت کلی رضایت دانشجویان در ترم های پایین تر بیشتر ازترمهای بالاتر می باشد( p<0.01)نتیجه گیری: هر چند که دانشجویان از بعضی واحدها رضایت داشتند؛ ولی نسبت آنها راضی کننده نیست. میبایست در جهت علت
کم بودن این میزان رضایت، تحقیق بیشتری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of students’ satisfaction from the Education Department of Sabzevar University of Medical Sciences in the second semester of 2007-2008

نویسندگان [English]

  • Maryam Davarzani
  • Fatemeh Razghandi
  • Mahdi Golafruz
  • Arash Akaberi
چکیده [English]

Introduction: Nowadays much attention is paid to the satisfaction of recipients of services.
The only effective method for guaranteeing the survival of organizations, reducing their
disadvantages, increasing their capabilities, and enhancing their qualitative and quantitative
improvements is to maintain customer satisfaction. Students are the major constituents of a
university and their points of view are considered as the key element in the success of the
institution. The aim of this study is to evaluate students’ satisfaction from the Education
Department of Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials and methods: In this cross-sectional study, students in the second semester of
2007-2008 were recruited for evaluation. A questionnaire consisting of demographic data and
a Likert-scale evaluation checklist of the various sectors of the Education Department was
filled for the subjects. The results were then analyzed using the chi-squared and Fisher exact
tests using the SPSS software.
Results: Six hundred completed questionnaires were analyzed. Students at the associate
degree level reported higher satisfaction than bachelors students (p=0.007). The highest
satisfaction was observed among students of medical emergencies. In general, satisfaction
level of junior students was higher than seniors (p=0.001).
Conclusion:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • student
  • Department of Education
  • Sabzevar university of medical sciences