کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 شهر سبزوار در سال 1386

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت میتواند تأثیرات منفی، بر سلامت عمومی عملکرد فیزیکی، توسعهی عوارض،
وضعیت روحی روانی، ارتباطات فردی، خانوادگی واجتماعی داشته باشد. کیفیت زندگی به عنوان یکی
از جنبههای مؤثر در مراقبت از بیماران مورد تأیید قرار گرفته است.
مواد و روشها: این پژوهش روی 231 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت
شهرستان سبزوار انجام شد. نوع مطالعه توصیفی، روش انتخاب نمونهها تصادفی ساده و جمعآوری
انجام گرفت. پس ازجمعآوری اطلاعات و طبقهبندی SF- اطلاعات از طریق پرسشنامهی استاندارد 36
اطلاعات مورد تجزیه SPSS آنها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون استنباطی از طریق نرم افزار
وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن افراد مورد پژوهش 53 سال و میانگین مدت زمان بیماری 7 سال بوده است. میانگین نمره ی سلامت عمومی 75 % افرادکمتراز 4 (8-0) بدست آمد.همچنین سلامت عمومی افراد با افزایش تعداد فرزندان و افزایش سن کاهش و با افزایش تحصیلات، افزایش مییابد و این ارتباط معنادار میباشد.p<0.001 و r=0.887
همچنین بین شغل بیماران و کیفیت زندگی آنها رابطه معنادار آماری
یافته شد. (p<0/05)
نتیجه گیری: مشکلات حرکتی، جسمی، روحی و روانی در زنان بیشتر از مردان و مشکلات اجتماعی
مردان بیشتر از زنان میباشد. آموزش در کاهش مشکلات مشاهده شده میتواند نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of life in patients with diabetes mellitus type 2 in 2007 in Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jafarzadeh
  • Vajiheh Jafari
  • Zakieh Reyhani
  • Mahdi Pirani
چکیده [English]

Introduction: Diabetes can have negative effects on public health, physical function, and
development of complications, psychological condition, and individual, family, and social
communication. Quality of life has been accepted as an effective aspect of patient care. Materials and methods: This descriptive study was conducted on 231 patients with diabetes
mellitus type 2 who visited the Sabzevar Diabetes Center. Subjects were enrolled in the study
using simple random sampling and the SF-36 questionnaire was filled for each subject. After
collection and classification, data was analyzed with descriptive statistics and analytical tests
using the SPSS software. Results: The average age of the subjects was 53 years and the average duration of illness was
7 years. The average general health score was below 4 (on a scale of 0-8) in 75% of subjects.
The general health score had an inverse relationship with number of children and a direct
relationship with education level (p<0.05).
Conclusion: Ambulation problems and physical and psychological difficulties were observed
more frequently in women than in men, whilst social difficulties were observed more
frequently in men. Education can play a big role in reducing the difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes mellitus type 2
  • Quality of life
  • care