بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بروز اشتباهات دارویی میتواند باعث مشکلات جدی در سلامت عمومی و تهدیدی برای ایمنی بیمار باشد. با شناخت
عوامل خطر و راههای پیشگیری از آن میتوان میزان خطاها را کاهش داد. لذا این مطالعه با هدف بررسی علل و راه کارهای
پیشگیری از خطاهای دارویی صورت گرفته است.
مواد و روشها: این مقاله به صورت مروری با استفاده از کلید واژههای خطاهای دارویی، دانشجویان پرستاری و پرستاران،
راههای مقابله، در سایتهای Magi ran, Iranmedex, SID صورت گرفت.
یافته ها: خطاهای دارویی شایعترین نوع خطاهای پزشکی هستند که امروزه بعلت شیوع زیاد و خطرات احتمالی برای بیماران،
بعنوان شاخصی برای تعیین میزان امنیت بیمار در بیمارستانها استفاده میشوند. اغلب مطالعات، عواملی چون خستگی ناشی از کار
اضافی ،کمبود تعداد پرستار، مشکلات روحی روانی، ناخوانا بودن دستور پزشک در پرونده بیمار، و نداشتن وقت کافی، را از
مهمترین عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی ذکر کردند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده جهت اطمینان از تجویز صحیح داروها، پرستاران با رعایت اصول تجویز
دارو، بیمار صحیح، داروی صحیح، دوز صحیح میتوانند میزان خطا را به حداقل برسانند. آموزش و بهبود آگاهی پرسنل پرستاری
و برگزاری دورههای باز آموزی در ارتباط با تکنیکهای اصولی تجویز دارو و تجدید نظر در برنامه آموزشی دوران تحصیل
پرستاری برمبنای افزایش دانش و مهارتهای عملی و استفاده از آزمون آسکی برای اندازه گیری میزان مهارتهای بالینی و اضافه
نمودن واحد درسی مجزا بهنام محاسبات دارویی برای دانشجویان پرستاری توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the causes of medication errors in nurses, and strategies to prevent it

نویسندگان [English]

  • Mahin Amini
  • Atefeh Salari-Tabas
  • Enamolhagh Charkht-Gorgij
  • Hamid Salehi-nia
  • Maryam Yaghoubi
چکیده [English]

Background: Medication errors can cause serious problems for public health and is a threat to patient safety. The rate of these errors can be reduced by knowing risk factors and ways to prevent it. Therefore, this study aimed to investigate the causes of medication errors and strategies to prevent it. Materials and Methods: This article has reviewed medication errors in nurses by searching keywords: medication errors, nursing students and nurses, and prevention strategies in scientific databases SID, IranMedex, and Magiran. Results: Medication errors are the most common types of medical errors that today are used as an indicator of the extent of patient safety in hospitals, because of the high prevalence and theirs risks for patients. Most studies have mentioned factors such as fatigue, lack of nurses, mental problems, illegible physician orders in the patient file, and not having enough time as most important factors in medication errors. Conclusion: Based on the results obtained, to ensure the proper administration of medications, familiarity of nurses with principles of medication, right patient, right medication, and right dose, can minimize the error rate. To minimize medication errors in nurses, education of nurses, retraining courses in relation to the basic techniques of drug administration, revising the curriculum of nursing school, use of OSCE test to measure clinical skills, and adding a separate module called “drug calculations for nursing students” could be suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medication errors
  • Nursing Student
  • Nurse
  • Preventive Strategy