نقش معنویت وسلامت معنوی بر کیفیت زندگی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در دورانی به سر میبریم که علیرغم تمام پیشرفتها و امکانات، نارضایتی از زندگی به عنوان مشکلی برای خانوادهها و
جوامع مشهود است. هر روز به تعداد افرادی که معتقدند معنویت عاملی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و درمان رنجوری و درماندگی
آنها است و بر متخصّصین که برای درمان بیماریها و حفظ سلامتی بر باورها و رفتارهای معنوی متمرکز می شوند، اضافه می شود؛
لذا هدف از این مقاله مروری، بررسی نقش معنویت و سلامت معنوی بر کیفیت زندگی است.
مواد و روشها: در این پژوهش مروری مقالههای مرتبط از بین مقالات متعدد باجستجو درپایگاههای معتبر همچون
sciencedirect ، pubmed ، Irandoc ، Iranmedex و Sid استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه گیری: بررسی در مطالعات مختلف نشان داد در افرادی که از معنویت و سلامت معنویی بالایی برخوردار هستند موارد زیر
وجود دارد: برخورداری از یک زندگی سالم و مولد و باکیفیت توام با طول عمر قابل قبول وکاهش میزان مرگ و میر همچنین
پیشگیری از بیماری، افزایش تحمل بیماری، بهبود سریع تر بیماری، احساس رضایتمندی از زندگی، کاهش میزان استفاده از خدمات
بهداشتی- درمانی و تعامل سالم فرد در اجتماع و در نهایت اینکه اکثریت قریب به اتّفاق مطالعات، حاکی از تأثیر مثبت معنویت و
سلامت معنوی در کیفیت زندگی افراد بوده و پژوهشگران لزوم استفاده از معنویت را در کنار درمانهای طبی، جهت کنترل و درمان
بیماری و بهبود کیفیت زندگی پیشنهاد میکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of spirituality and spiritual wellbeing on life quality

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Mousa-zadeh
  • Mohaddeseh Mohsenpour
  • Narjes Heshmati-far
چکیده [English]

Background: Despite of all human achievements and facilities, life dissatisfaction is an important problem for families and communities. Each day the number of people who believe that spiritual factors can have impact on their life quality, and it is a treatment for their weakness and helplessness, is growing. Also there is a growing tendency to specialists who cure illnesses and maintain patient’s health using spirituality. The aim of the present systematic review was the evaluation of spiritual and spiritual wellbeing on life quality. Materials and Methods: In this systematic review, relevant papers were gathered and analyzed from scientific databases such as ScienceDirect, Pubmed, IRANDOC, IranMedex and SID Conclusion: Our research showed that people with higher spiritual health experience: high quality and healthy life with more acceptable lifetime and lesser mortality, lesser diseases and higher diseases tolerance, higher disease recovery, higher life satisfaction, lower use of health care services and higher social activities. Almost all papers were agreed that spiritual wellbeing is effective on people life; therefore the researchers suggest use of spirituality along with conventional treatment to control diseases and improvement of people quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Spiritual wellbeing
  • Quality of life