ارتباط نوع مزاج با پیگیری درمان و استقامت و پایداری در سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

2 گروه پرستاری دانشکده پرستاری شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3 بیمارستان امام خمینی شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

4 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مصرف مواد مخدر در جهان با تاریخچه‌ای چند هزار ساله، رو به افزایش است. انواع مزاج بر اساس تئوری اخلاط چهارگانه بقراط، از دیرباز در طب سنتی ایران نیز مطرح گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط نوع مزاج‌های چهارگانه با اعتیاد، خصوصاً پیگیری درمان و استقامت و پایداری مصرف‌کنندگان انجام شد. مواد و روش‌ها: یک مطالعه کوهورت تصادفی بر روی ۱۳۹ نفر از بیماران واجد شرایط انجام شد. نمونه‌گیری دو مرحله‌ای با فاصله سه ماه صورت گرفت. مصرف مداوم حداقل یک سال از یک ماده مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های مزمن، از معیارهای ورود و تغییر غلبه مزاج در طول پژوهش، انجام اصلاح مزاج و عود مصرف از معیارهای خروج بودند. پرسشنامه‌های دموگرافیک، تعیین مزاج، استقامت و پایداری داک‌ورث و پیگیری درمان از طرف مددجو، مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون‌های توصیفی و تحلیلی و در سطح اطمینان 95% تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین سنی افراد 11.4±38.04 سال که 63.3% مرد بودند. بین متغیرهای کمی و کیفی با نوع مزاج رابطه معنادار وجود نداشت؛ همچنین ارتباط معناداری بین نوع مزاج با پیگیری درمان و استقامت و پایداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: اکثر پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده بر روی مزاج به عنوان خصوصیات شخصیتی صورت گرفته و مزاج‌های چهارگانه کمتر بررسی شده است. ادامه این مسیر با تحقیقات تکمیلی به محققان علاقه‌مند پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between temperament type and treatment adherence and perseverance and passion of opioid abusers referring to addiction treatment clinics in Shirvan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarei 1
  • Hamid Bazazkahani 2
  • Andisheh Hamedi 2
  • Vahhab Ebadatpour 3
  • Mohadese Basira 4
1 Faculty member of North Khorasan University of Medical Sciences
2 Nursing Department, Shirvan Nursing School, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
3 Imam Khomeini Hospital of Shirvan, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
4 Member of the Student Research Committee of North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Introduction:Drug use in the world and in Iran with a history of several thousand years is increasing. Types of temperaments based on the theory of Hippocrates' four mixtures have long been discussed in traditional Iranian medicine. This research was conducted with the aim of investigating the relationship between the four types of temperaments with addiction, especially the treatment adherence and perseverance and passion of consumers. Methods:A randomized cohort study was performed on 139 eligible patients in 7 clinics in Shirvan city from January 2019 to June 2020. Two-stage sampling was performed three months apart. Continuous use of a drug for at least one year and absence of chronic diseases were the criteria for entry and change of temperament during the study, temperament correction and recurrence of use were the criteria for exclusion. Demographic questionnaires, temperament determination, perseverance and passion of Duckworth and treatment adherence were used by the client. Data were analyzed in SPSS16 using descriptive and analytical tests at 95% confidence level. Results:The mean age of the subjects was 38.04±11.4 years, of which 63.3% were male. There was no significant relationship between quantitative and qualitative variables with the type of temperament; Also, no significant relationship was observed between the type of temperament with the treatment adherence and perseverance and passion. Conclusion:Although no relationship was found between the main variables of the research, but regarding subvariables and demographics, useful results were obtained; Considering the novelty of this research, continuation of this path with additional research is suggested to interested researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Medicine
  • Endurance and stability
  • Drug abuse
  • Treatment Adherence and Compliance