بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدائی و راهنمایی شهرستان ایذه در سال 96-1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول،کارشناس ارشد،گروه بهداشت مدارس، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایذه، ایذه، ایران

2 کارشناس ارشد،گروه بهداشت مدارس، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایذه، ایذه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدرسه مکانی مطمئن برای پرورش کودکان و نوجوانان است و در فراهم آوردن زندگی سالم و نشاط­انگیز نقش بسیار سازنده­ای دارد. نظر به اهمیت بهداشت محیط مدارس در ارتقاء سطح سلامت و یادگیری دانش­آموزان، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان ایذه صورت پذیرفت. 
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که روی 80 مدرسه ابتدایی و راهنمایی دولتی شهرستان ایذه به روش سرشماری انجام شده است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است که از طریق مصاحبه با مدیر مدرسه و مشاهده مستقیم توسط پژوهشگر جمع­آوری گردید. اطلاعات با استفاده از  نرم­افزار spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه، 100درصد مدارس شهری و 5/82درصد مدارس روستایی از آب آشامیدنی لوله­کشی برخوردار هستند. همچنین 5/57درصد مدارس شهری و تنها 5/22درصد مدارس روستایی دارای آبخوری و دستشویی مجزا هستند. نتایج آزمون آماری نشان داد که نوع مدرسه از نظر شهری و روستایی بودن در استاندارد بودن دیوار کلاس­ها (070/0p=) و توری پنجره (430/0p=) تأثیری ندارد ولی در استاندارد بودن توالت­ها (025/0p=) و مساحت مدرسه (000/0p=) تأثیر دارد.
نتیجه­گیری: وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان ایذه در سطح متوسطی قرار دارد. بنابراین لازم است مسئولین در جهت ارتقای بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهرستان تلاش بیشتری به کار گیرند تا از بروز بیماری و حادثه برای دانش آموزان جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Environmental Health and Safety Situations in Elementary and Junior High Schools of Izeh, 2017

نویسندگان [English]

  • sedigheh saeedi 1
  • mostafa jiba 2
1 Department of School Health, Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Izeh Branch, Izeh, Iran
2 Department of School Health, Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Izeh Branch, Izeh, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: School is the most appropriate place for training children, teenagers and juniors.It plays an important role in preparing  a safe and joyful life. Regarding the importance of school environmental health condition in promoting the health level in society, this research aimed to study the hygienic conditions in Izeh elementary and junior high schools.
Materials and Methods: This was a descriptive study in which 80 (40 urban and 40 rural) governmental schools were sampled using census method. The sampling tool was questionnaire filled through interviewing the school principals and direct observation. Collected information was analyzed using Excell and spss soft wares.
Results: The results of this search showed that %100 of urban and %82/5  of rural schools had healthy potable water. Only in %57/5 urban schools and %22/5 of rural schools, lavatory and drinking places were separate and Chi-Square statistical test showed that area type of school (urban or rural) didn't Influence on standards such as classroom walls (p= 0/070), Windows equipped with screens (p= 0/430), but affected on standards of restrooms (p=0/025), Area school (p=0/000).
Conclusion: Based on the results of this study, the environmental health and safety of elementary and junior high schools in Izeh city is moderate. Therefore, it is suggested that authorities work on improvement of the environment health and safety of the schools in the city to prevent the illness and incidents for the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Health
  • Safety
  • schools
  • Izeh