موضوعات = فیزیولوژی و فارماکولوژی
مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 7-12

شبنم محمدی؛ بابک ابراهیمی؛ مژگان کاظمیان؛ فروزان آبسالان؛ محمد رضا نیکروش؛ مهدی عباسی؛ محمد تقی جغتایی؛ اکرم صادقی