موضوعات = پرستاری
ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه مروری

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-9

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ رقیه زردشت؛ زهره محمدزاده تبریزی


اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی زوجین

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-12

رضا داورنیا؛ داود نظرپور؛ فریده شیرکوند


بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-10

مهناز بهرامی؛ علی پوریوسف؛ صالحه عباسیان؛ زهره ایل بیگی؛ آمنه فرامرزی


بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 32-22

رضا داورنیا؛ محبوبه کار آموز؛ سید مصطفی پوریحیی


رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 8-15

نعیمه قدرتی؛ اکرم قدرتی؛ مهدی قناعتی


مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 31-44

حسین کریمی مونقی؛ شهناز احراری؛ فاطمه محمودزاده زرندی؛ سید ابوالفضل وقار سیدین


آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 46-54

الهه ارمی؛ مهناز بهرامی؛ محمدرضا عسگری؛ مرضیه دولتشاهی