کلیدواژه‌ها = پرستاران
بررسی وضعیت رعایت اصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی سبزوار در سال 1392

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-9

محبوبه محبی؛ مهدی گل افروز؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر


ارزیابی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1391

دوره 19، شماره 2، مهر 1393، صفحه 47-56

اکرم ملک خواهی؛ نرجس حشمتی فر؛ عبدالقادر عصاررودی


بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن

دوره 18، شماره 2، مهر 1392، صفحه 21-29

مهین امینی؛ عاطفه سالاری طبس؛ انعام الحق چرخت گرگیچ؛ حمید صالحی نیا؛ مریم یعقوبی