کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه مروری

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-9

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ رقیه زردشت؛ زهره محمدزاده تبریزی


تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 19-27

سیامک داداشی؛ حسن بافنده؛ عزت اله احمدی؛ حبیب اله رسولی


بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 8-14

معصومه شریف زاده؛ محمد صادق جمال آبادی؛ معصومه هاشمیان؛ آرش اکابری