کلیدواژه‌ها = سلامت عمومی
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بومی ساکن شهر یزد

دوره 25، شماره 2، تیر 1400، صفحه 9-22

فرشته عیدی؛ حسین فلاح زاده؛ سارا عابدی کوشکی؛ اکرم ژیانی فرد


ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392

دوره 19، شماره 2، مهر 1393، صفحه 16-25

محمدسعید غلامی؛ محدثه معتمد جهرمی؛ احمدرضا مرتضوی؛ علیرضا مولازاده؛ عبدالله درویشی؛ حمیدرضا دولتخواه؛ اختر بردبار؛ رقیه قدسی