کلیدواژه‌ها = ایمنی
وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 30-39

احمد صادقی؛ حسین روحانی؛ حمیده روئینی؛ فرشته عیدی


ارزیابی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر زاهدان در سال 1393

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 74-83

داود بلارک؛ منا شهابی نیا؛ محدثه دشتی زاده