کلیدواژه‌ها = پرستاری
آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 46-54

الهه ارمی؛ مهناز بهرامی؛ محمدرضا عسگری؛ مرضیه دولتشاهی