کلیدواژه‌ها = سبزوار
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 28-36

عاطفه ابارشی؛ سمیه کوچی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ احمد اله آباد؛ احسان صفاری؛ محمود ذبیحی


وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 60-66

فهیمه رازقندی؛ ریحانه ملازم الحسینی؛ رمضانعلی خمیرچی؛ راضیه هوشمند


بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 27-33

محمد علی یعقوبی فر؛ سحر باشتنی؛ معصومه نیستانی؛ آسیه ملکی تیزآبی؛ احسان صفاری


بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 13-17

غلامرضا رباط سرپوشی؛ رضا چوپانی؛ مصطفی ترخاصی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی


بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389

دوره 16، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 27-32

محمدعلی جباری؛ سیدرضا هاشمی؛ سیما منصوری؛ کبری نوری؛ رمضانعلی خمیرچی


بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89

دوره 15، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 11-13

محمد جواد ساده؛ فهیمه جمالی معصومی؛ رمضانعلی خمیرچی


بررسی میزان دریافت کارتنوئیدها توسط افراد 70 – 50 سال شهر سبزوار در سال 86 – 85

دوره 13، شماره 2، مهر 1387، صفحه 33-36

سمیه کرامتی؛ اشرف دلبری؛ اکرم کوشکی


بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386

دوره 13، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 11-17

محمد عابدی؛ وجیهه جعفری؛ زکیه ریحانی؛ لادن نجار؛ آرش اکابری


بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386

دوره 12، شماره 2، مهر 1386، صفحه 4-14

سیران محمدی؛ مصطفی عباسی؛ محمد رضا مرادی؛ محسن کوشان؛ آرش اکابری


بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84

دوره 12، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 11-16

احمد معقول؛ خورشید رضازاده بلوری؛ مجید مجیدی نیا؛ موسی ا لرضا تدین فر؛ آرش اکابری


بررسی ارتباط فیتواسترول دریافتی با لیپیدپروفایل خون و عملکرد کبدی و کلیوی بیماران همودیالیزی شهرستان سبزوار در سال 85-84

دوره 11، شماره 2، مهر 1385، صفحه 4-9

اکرم کوشکی؛ احمد معقول؛ خورشید رضازاده بلوری؛ مهدی گل افروز شهری