کلیدواژه‌ها = زنان
کیفیت زندگی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته: یک مطالعه طولی

دوره 19، شماره 3، دی 1393

فروغ السادات مرتضوی؛ سید عباس موسوی؛ رضا چمن؛ احمد خسروی؛ مریم داورزنی


بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89

دوره 15، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 11-13

محمد جواد ساده؛ فهیمه جمالی معصومی؛ رمضانعلی خمیرچی