کلیدواژه‌ها = آموزش
تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری

دوره 19، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 38-48

محدثه محسن پور؛ محبوبه محبی؛ نرجس حشمتی فر؛ فاطمه برزوئی


بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 18-23

محمّدعلی کرّابی؛ طاهره خورسندی ناری؛ مریم احیایی؛ فرزانه داعی اوغاز؛ احمد اله آبادی