کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 28-36

عاطفه ابارشی؛ سمیه کوچی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ احمد اله آباد؛ احسان صفاری؛ محمود ذبیحی


آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی-درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 42-52

سهیل حسنی پور ازگمی؛ سید محمود سید خرمی؛ فرزاد خدامرادی؛ مرتضی عرب زوزنی


ارزیابی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1391

دوره 19، شماره 2، مهر 1393، صفحه 47-56

اکرم ملک خواهی؛ نرجس حشمتی فر؛ عبدالقادر عصاررودی


بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 18-23

محمّدعلی کرّابی؛ طاهره خورسندی ناری؛ مریم احیایی؛ فرزانه داعی اوغاز؛ احمد اله آبادی


بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 15-21

مریم قیاسی؛ محمدرضا ناصری زاده؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری


بررسی میزان آگا هی ،نگرش وعملکرد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به پژوهش در سال 84

دوره 12، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 16-23

محسن عبادی یزد نژاد؛ مهدی طاهری؛ مهدی گل افروز؛ عباس حیدری