کلیدواژه‌ها = نگرش
آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 46-54

الهه ارمی؛ مهناز بهرامی؛ محمدرضا عسگری؛ مرضیه دولتشاهی


بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 28-36

عاطفه ابارشی؛ سمیه کوچی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ احمد اله آباد؛ احسان صفاری؛ محمود ذبیحی


میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، سال 1392

دوره 20، شماره 2، تیر 1394، صفحه 49-59

لیلی طاهری نسب؛ بابک رستگاری مهر؛ زهرا شفیعیان؛ مرتضی منصوریان؛ عبدالحسین پورنجف


آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی-درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 42-52

سهیل حسنی پور ازگمی؛ سید محمود سید خرمی؛ فرزاد خدامرادی؛ مرتضی عرب زوزنی


بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390

دوره 17، شماره 2، مهر 1391، صفحه 34-40

مریم بیدی؛ حمیده ابراهیمی اول؛ سمیرا صامی محبوب؛ سمانه آتیه دوست


ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-6

سیده فاطمه میررفیعی؛ زینب عزیزی؛ آزاده سادات اسدی؛ نسرین فاضل؛ یاسر تبرائی


بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89

دوره 15، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 11-13

محمد جواد ساده؛ فهیمه جمالی معصومی؛ رمضانعلی خمیرچی


بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 15-21

مریم قیاسی؛ محمدرضا ناصری زاده؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری


بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه بهداشت باروری در سال 86

دوره 12، شماره 2، مهر 1386، صفحه 22-26

صدیقه ابارشی؛ عبدالصمد شیخ زاده؛ غلامرضا مسعودی


بررسی میزان آگا هی ،نگرش وعملکرد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به پژوهش در سال 84

دوره 12، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 16-23

محسن عبادی یزد نژاد؛ مهدی طاهری؛ مهدی گل افروز؛ عباس حیدری