کلیدواژه‌ها = آگاهی
آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 46-54

الهه ارمی؛ مهناز بهرامی؛ محمدرضا عسگری؛ مرضیه دولتشاهی


بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 28-36

عاطفه ابارشی؛ سمیه کوچی؛ محمد علی یعقوبی فر؛ احمد اله آباد؛ احسان صفاری؛ محمود ذبیحی


میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، سال 1392

دوره 20، شماره 2، تیر 1394، صفحه 49-59

لیلی طاهری نسب؛ بابک رستگاری مهر؛ زهرا شفیعیان؛ مرتضی منصوریان؛ عبدالحسین پورنجف


آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در شهرستان خواف در سال 92

دوره 19، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 29-37

فرزاد خدامرادی؛ حمید صالحی نیا؛ حسین مظفر سعادتی؛ مرتضی عرب زوزنی


بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 27-33

محمد علی یعقوبی فر؛ سحر باشتنی؛ معصومه نیستانی؛ آسیه ملکی تیزآبی؛ احسان صفاری


بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 18-23

محمّدعلی کرّابی؛ طاهره خورسندی ناری؛ مریم احیایی؛ فرزانه داعی اوغاز؛ احمد اله آبادی


بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89

دوره 15، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 11-13

محمد جواد ساده؛ فهیمه جمالی معصومی؛ رمضانعلی خمیرچی


بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 15-21

مریم قیاسی؛ محمدرضا ناصری زاده؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری


بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه بهداشت باروری در سال 86

دوره 12، شماره 2، مهر 1386، صفحه 22-26

صدیقه ابارشی؛ عبدالصمد شیخ زاده؛ غلامرضا مسعودی


بررسی میزان آگا هی ،نگرش وعملکرد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به پژوهش در سال 84

دوره 12، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 16-23

محسن عبادی یزد نژاد؛ مهدی طاهری؛ مهدی گل افروز؛ عباس حیدری