نویسنده = سید وحید رضوی مهر
بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-7

سید محمد حسینی؛ رضا امانی؛ سید وحید رضوی مهر؛ امیرحسین مشرفی؛ محمد حسن آقاجانی خواه؛ پیام محمودی


بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 32-39

سید محمد حسینی؛ رضا چنگیزی؛ سید وحید رضوی مهر؛ امیر حسین مشرفی؛ رضا امانی؛ محمد حسن آقاجانی خواه