نویسنده = فاطمه دارینی
طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش های شیمی محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1395

محمدحسین ساقی؛ فاطمه دارینی؛ سعید محمدپور


بهینه سازی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی با استفاده ازمیوه درخت کاج به عنوان پرکننده بستر جهت تصفیه فاضلاب شهری

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-49

عباسعلی رباط جزی؛ سید جعفر اعتصامی نسب؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ فاطمه دارینی


طراحی نرم افزار کاربردی آزمایش‌های شیمی محیط

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-10

شهرام صادقی؛ محمدحسین ساقی؛ فاطمه دارینی؛ سعید محمدپور


‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 30-41

زینب رازقندی؛ فاطمه جراحی؛ فاطمه دارینی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ ایوب رستگار


بررسی وضعیت میکروبی و روش‌های گندزدایی آب استخرهای عمومی شهرهای سبزوار- جوین

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 17-24

مرتضی توسلی پور؛ فاطمه دارینی؛ محمدحسن رخشانی؛ رمضانعلی خمیرچی


ارزیابی کیفیت و کمیت زباله روستاهای تحت پوشش شهرستان فیروزه

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 25-31

حمید میرزایی؛ شهرام صادقی؛ فاطمه دارینی؛ محمدحسین ساقی


بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 18-26

ابوالفضل رحمانی ثانی؛ کاظم امیری؛ فاطمه دارینی؛ حمیدرضا پنبه ای؛ ریحانه ابراهیمی


بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386

دوره 12، شماره 2، مهر 1386، صفحه 14-22

سیده سمانه هاشمی؛ فاطمه دارینی؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری