نویسنده = فاطمه برزویی
بررسی وضعیت رعایت اصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی سبزوار در سال 1392

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-9

محبوبه محبی؛ مهدی گل افروز؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر


جراحی زیبایی بلند کردن ابرو

دوره 11، شماره 2، مهر 1385، صفحه 31-35

فاطمه برزویی؛ داوود زمردیان؛ سمیه خدایی نسب؛ مرضیه محمودی فرد؛ فائزه ابوالفضلی؛ رقیه زردشت