نویسنده = مهدی اسدی
بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389

دوره 16، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-18

محمد حسین نوربخش؛ محمد خیرخواه؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ احمد اله آبادی؛ یاسر تبرائی؛ مهدی اسدی