نویسنده = احسان موسی فرخانی،
پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان شهرستان فریمان در سال 1388

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 22-27

احسان موسی فرخانی،؛ محمد رضا قهار؛ حکیمه صفا پور؛ تکتم فرقانی؛ حسین رضا زاده؛ طاهره نظافتی