نویسنده = آرش اکابری
رضایتمندی دانشجویان از حوزهی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نیمسال دوم سال تحصیلی 86- 87

دوره 15، شماره 2، مهر 1389، صفحه 10-15

مریم داورزنی؛ فاطمه رازقندی؛ مهدی گل افروز؛ آرش اکابری


بررسی علل حوادث راکبین موتو رسیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار 1387

دوره 15، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 18-22

سعیده پورحاجی؛ ،مهدی خیری؛ موسی الرضا تدین؛ فاطمه پورحاجی؛ آرش اکابری


بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره 15، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 23-27

زهرا شریفی؛ الهه نامنی؛ محمد ناصر لایق؛ کاظم حیدر پور؛ مجید فلاحی؛ آرش اکابری


بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 8-14

معصومه شریف زاده؛ محمد صادق جمال آبادی؛ معصومه هاشمیان؛ آرش اکابری


بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 15-21

مریم قیاسی؛ محمدرضا ناصری زاده؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری


افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی در بازماندگان قربانیان، خودکشی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 33-42

اعظم کیوانلو؛ محمد رضا ناصری زاده؛ آرش اکابری


بررسی مشکلات حرفه ای ماماهای شاغل درشهرستان سبزوار در سال 1386

دوره 13، شماره 2، مهر 1387، صفحه 20-26

رقیه السادات علیکی؛ نسرین فاضل؛ آرش اکابری


بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386

دوره 13، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 6-11

سمیه کرامتی؛ اشرف دلبری؛ اکرم کوشکی؛ آرش اکابری


بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386

دوره 13، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 11-17

محمد عابدی؛ وجیهه جعفری؛ زکیه ریحانی؛ لادن نجار؛ آرش اکابری


بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386

دوره 12، شماره 2، مهر 1386، صفحه 4-14

سیران محمدی؛ مصطفی عباسی؛ محمد رضا مرادی؛ محسن کوشان؛ آرش اکابری


بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386

دوره 12، شماره 2، مهر 1386، صفحه 14-22

سیده سمانه هاشمی؛ فاطمه دارینی؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری


بررسی مشکلات خود مراقبتی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان های مشهد و سبزوار در سال 85

دوره 12، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 4-11

فاطمه محمدی؛ زینب محمدی؛ رقیه زردشت؛ آرش اکابری


بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84

دوره 12، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 11-16

احمد معقول؛ خورشید رضازاده بلوری؛ مجید مجیدی نیا؛ موسی ا لرضا تدین فر؛ آرش اکابری