نویسنده = رمضانعلی خمیرچی
بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390

دوره 16، شماره 2، مهر 1390، صفحه 18-28

محمّدعلی کرّابی؛ محسن حسن آبادی؛ علی علی نژاد؛ رمضانعلی خمیرچی؛ یاسر تبرائی


بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389

دوره 16، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 27-32

محمدعلی جباری؛ سیدرضا هاشمی؛ سیما منصوری؛ کبری نوری؛ رمضانعلی خمیرچی


بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89

دوره 15، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 11-13

محمد جواد ساده؛ فهیمه جمالی معصومی؛ رمضانعلی خمیرچی


بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 15-21

مریم قیاسی؛ محمدرضا ناصری زاده؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری


بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386

دوره 12، شماره 2، مهر 1386، صفحه 14-22

سیده سمانه هاشمی؛ فاطمه دارینی؛ رمضانعلی خمیرچی؛ آرش اکابری