نویسنده = محمد حسن رخشانی
ارزیابی اضطراب و برخی شاخص های فیزیولوژیک در بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر

دوره 19، شماره 3، دی 1393، صفحه 22-29

محمد حسن رخشانی؛ موسی‌الرضا تدین فر؛ سمیرا فوجی


بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931

دوره 17، شماره 2، مهر 1391، صفحه 9-17

سمانه کرابی؛ سعیده حسینی؛ حسن ناعمی؛ فاطمه کرابی؛ محمد حسن رخشانی


بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی

دوره 17، شماره 2، مهر 1391، صفحه 18-26

کاظم امیری؛ حمیدرضا پنبه ای؛ محمد حسین ساقی؛ محمد حسن رخشانی


بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-12

سمانه شریفان؛ معصومه اسماعیل زاده؛ محمدعلی یعقوبی فر؛ محدثه محسن پور؛ محمد حسن رخشانی


بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی سبزوار در سال 90

دوره 16، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-7

محمد حسن رخشانی؛ کاظم مسکنی؛ ملیحه بهنامی نژاد؛ نسرین فاضل؛ سمیرا قلعه نوی


بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی ازصنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA

دوره 16، شماره 2، مهر 1390، صفحه 7-18

محمد حسن رخشانی؛ رضا حکمت شعار؛ سمیرا حسین زاده


بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتیک وعوامل فردی واجتماعی موثر برآن در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت شهرستان سبزوار در سال 88

دوره 15، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 14-17

معصومه جلمبادانی؛ اکرم قاسمی؛ زهره داورزنی؛ محسن حیطه؛ محمد حسن رخشانی